KSDS

KSDS přináší zásadní politicko-ekonomickou změnu. Chceme skutečnou společnost lidí svobodných a rovnoprávných, postavenou na kolektivní správě věcí veřejných. Prioritou je svobodný, prosperující a sociálně spravedlivý systém, pečující o obnovu životního prostředí, zajišťující lidem dostatečnou životní úroveň a prosazující solidaritu, mír a obecnou bezpečnost. Pilířů, které tento projekt tvoří je mnoho, proto je vhodné se seznámit se všemi. Jsou provázány a pojí se k pevným základům. Jedním z cílů je představení projektu Futurum nejen na půdě OSN, ale také v EU, Africké unii, USA, SAE, Ruské federaci a dalších strukturách.

Vítáme vás na oficiálních stránkách KSDS. Kolektivní jednání je člověku vlastní. Již první členové tlup rodu Homo Erectus v případě lidských předků věděly, že v jednotě síla je a masa může zahnat lva daleko lépe, než jednotlivec. Toto pravidlo platí dodnes. V případě nebezpečí a v zájmu potřebných změn je dobré jednat kolektivně. Pojďme spolu změnit prostředí ve kterém žijeme. Všude, kde nastoupil volný trh a kapitalismus ve své nejdravější podobě, tam – řečeno narovinu – umírali lidé. Touha po nových zdrojích, trzích, odbytištích a levné až otrocké pracovní síle vytvořila z jistých kruhů zrůdné organizace, které se nezastavily před ničím. Je nejen vykořisťován člověk, ale i půda, majetek, Země celá vzhledem k rozšíření tzv.tržního hospodářství.

Demokracie je krásná a mělo by být využito jejího důvtipu a její vůle. Musíme se opřít o naši historii dávnou i nedávnou. Opřít o vědeckotechnickou revoluci celého minulého století. Musíme se odrazit od základů vzdělanosti a moudrosti národa. Od jeho pamětí i nových objevů ve všech oblastech vědy a výzkumu. Musíme stavět díky bohatému fondu umění, zručnosti a dovednosti. Duchem nové vlády věcí národů žijících nejen na našem území musí být právě také kolektivita. Soudržnost, jednotný cíl. Život občanů s vědomím toho, že “Hlad na světě není proto, že bychom nemohli nasytit chudé, ale proto, že nemůžeme nasytit bohaté.“ Mějme tento citát v paměti. Je v něm obsažena pravda všech věků.

Podpořte aktivně projekt Kolektivní správy demokratické společnosti (KSDS). Více informací zde>>>

Společně je potřeba postavit se bohatnutí elit i jednotlivců na úkor jiných. Je potřebné zasadit se o změnu. Je potřebné uvědomění si důležitosti každého z nás. Jen každý jeden společně s dalšími. Každý, kdo čte tento text, každý, kdo se pohybuje nejen ve sférách sociálních sítí a internetu, ale i v reálném životě je důležitým článkem globálních her a hazardu se životem na Zemi. Nastal čas myslet globálně. Zamést vlastní prahy a roztrhat roucha zlacená vykoupenou krví obětí válek, obětí nulové bezpečnosti, obětí nefunkčních praktik a politicko-ekonomických dogmat. Je čas ukončit krizi nejen finanční. Je čas zrodu nového věku člověka a jeho vnímání světa. Nastala doba probuzení a tento čas nesmíme prospat. Zapojme se. Udeřme.

Udeřme na zvon, který se rozezní v uších všech pokořených. Udeřme silně, ať ze spánku vytrhne všechny poddané. Celosvětové vládní tendence z nás všech učinily otroky. Žijeme v iluzi demokracie a svobody, přitom žijeme ve feudálním kapitalismu. Žijeme ve skořápce nevědomí a pod tíhou mediálních skvrn i politického pletichaření. Jedině společně se zbavíme pout a jen jako kolektiv odhodlaných lidí dokážeme vytvořit odolný val proti stále z popela rodícího se kapitalismu. Proti systému, který ničí naše životy, naše zdraví, naše děti, naši budoucnost. Pokud Bůh stvořil člověka k obrazu svému, pak i člověk by měl být trojjediný. Dokud však bude duch ničit otce, syn nepřežije. Žádná budoucnost nás nečeká! Kolektivně musíme začít myslet jinak.

Kolektivní správa demokratické společnosti otevírá možnost správy obcí, měst, regionů, států, unií, zemí i Země všemi, kteří se chtějí podílet na občanské vládě. Všemi občany, všemi národy. Místně i globálně. Vše souvisí se vším. Stejně jako určitá část dokáže ovlivnit celek, pak i záležitost celku jasně a snad i o to více dokáže určit stav vnitřních záležitostí malého kolektivu či obce. Nejen česká, ale i ostatní vlády světa nejsou schopné zajistit všem lidem důstojný život. Prozatím jsme se dočkali jen válek, hladu a neochoty s problémy světa něco udělat. Dnešnímu světu vládne civilizace která si říká vyspělá. Kolik je však lidí bez domova? Kolik je lidí bez práce? Kolik je nemocných bez možnosti léčby? Kolik je hladových?

Ptejme se také kolik je marnotratných, kolik je na světě lidí kteří si dokonce přejí válku? Proč mají naše děti žít ve světě který se řítí do záhuby? Svoboda jako taková je Alfou i Omegou všeho! Přesto to ale neznamená že si může každý dělat co se mu zlíbí. Máme práva, ale i povinnosti! Nemůže mít v sobě tolik bezcitnosti. Člověk rozumný přece pochopí že pokud soused nemá co do úst a on sám se topí v bankovkách tak něco systémově není v pořádku. Pokud si opravdu chceme říkat lidé s rozumem, nesmí nám být jedno, že jinde trpí děti hladem a nemocemi. Nepřehlížejme probíhající zbytečné válečné konflikty. Nedopouštějme bezuzdné vykořisťování člověka člověkem v 21. a dalších stoletích. Ještě je možné uvěřit sjednoceným lidem. Jistě je mezi námi dost takových, kteří jsou schopni nezištně vytrhnout republiku ze spárů bezohledných. Je potřebné zasadit do povědomí vzájemnost. Pamatujme si, že demokracie je forma vlády, případně státu, ve které je zdrojem moci lid!

Projekt Futurum (KSDS)

PRIMA-LOGOmVeškeré texty a články na tomto webu jsou dílem autorským a jejich užívání, kopírování a citace podléhá pravidlům a zvyklostem běžným v realitě virtuální i životě obecně. Ke sdílení využijte implementovaných prvků a nebo citace s uvedeným odkazem. Děkujeme za přízeň.

Podpořte KSDS | Projekt Futurum, sdílejte prosím ...