Evropská levice

Sympatizujeme s ideály Strany evropské levice. Kolektivní správa demokratické společnosti řadí se rovněž k alternativní a progresivní levici a souhlasíme se stanovami EL. Preambuli a odkaz na oficiální stránky Evropské levice uvádíme právě na tomto místě …

(Cit.) “Usilujeme o důslednou transformaci dnešních sociálních vztahů v mírumilovnou a sociálně spravedlivou společnost na základě rozmanitosti našich situací, historie a společných hodnot.

Sdružujeme demokratické strany alternativní a pokrokové levice na evropském kontinentu, které usilují o důslednou transformaci dnešních sociálních vztahů do mírové a sociálně spravedlivé společnosti na základě své rozdílné situace a historie a na základě shodných společných hodnot.

Proto se odvoláváme v národním i v mezinárodním měřítku na hodnoty a tradice socialistického, komunistického a dělnického hnutí, feminismu, hnutí za rovnost mezi muži a ženami, hnutí na ochranu životního prostředí a za udržitelný rozvoj, na hodnoty míru a mezinárodní solidarity, lidských práv, humanismu a antifašismu, pokrokového a liberálního myšlení. Pracujeme společně v tradicích bojů proti kapitalistickému vykořisťování, ekologické destrukci, politickému útisku a zločinným válkám, proti fašismu a diktatuře, v odporu proti patriarchální nadvládě a proti diskriminaci „odlišných“.

Bráníme legitimitu našeho hnutí, které inspirovalo miliony lidí a přispělo k zajištění jejich sociálních jistot. Uchováváme v živé paměti památku těchto bojů včetně jejich obětí a včetně strádání, které tyto boje provázelo. Činíme tak s bezvýhradným odmítnutím nedemokratických, stalinistických praktik a zločinů, které byly v absolutním rozporu se socialistickými a komunistickými ideály.

Politický a hospodářský rozvoj v kapitalistických společnostech na začátku 21. století staví levicové strany, demokratická hnutí a alternativní společenské síly před nutnost a možnost brát při předkládání a uskutečňování společenských alternativ v úvahu nejen všechny aspekty globalizace a internacionalizace. Evropa jako nový prostor pro integraci stále více zemí Východu a Západu, Severu a Jihu je  pro levicové síly současně příležitostí i výzvou získat znovu politickou iniciativu. Chceme a musíme co nejtěsněji spojovat naši práci na této politické úrovni se společenskými aktivitami členů a sympatizantů stranických organizací v rámci místních komunit, regionů a národních států.

Ostře přitom odmítáme kapitalismus a chystáme alternativy k němu i k celosvětovým pokusům vůdčích finančních uskupení o prosazení neoliberální politiky do denního života lidí, kterou provádějí tzv. politické a ekonomické elity.

Tak chceme a musíme postupovat jako síla, která není sama bez rozporů, v níž jsou rozdílné názory na mnohé otázky. Jsme ale jednotni v odporu proti politické neschopnosti a společně bojujeme za alternativu, jejímž cílem je svoboda, rovnost, spravedlnost a solidarita.

S tímto mezinárodním přístupem prohlašujeme:

Levice chce převzít v Evropě a ve světě odpovědnost za utváření našich společností, za vypracování politických alternativ, za jejich prosazování ve veřejnosti a za získání potřebné většinové podpory.

Liberální internacionalizace a globalizace nejsou přírodní jevy, ale výsledek politického vývoje a rozhodování. Proto důsledně vystupujeme proti neoliberálnímu přístupu k řešení těchto výzev, proti válce a militarizaci. Právě teď je nutno dodávat lidem odvahu a důvěru v to, že svět není zbožím, že nový svět míru, demokracie, udržitelnosti a solidarity je možný.

Schváleno ustavujícím sjezdem Strany evropské levice 8. a 9. května 2004 v Římě.”

Strana evropské levice je evropská strana sdružující levicové strany. Deklaruje jak odpor ke kapitalismu, tak i ke stalinismu. Strana odmítá nedemokratické praktiky, stalinismus a zločiny proti lidskosti, které byly a jsou v absolutním rozporu se socialistickými a komunistickými ideály.

https://www.european-left.org/

Sdílení: