Program

Kolektivní správa demokratické společnosti je alternativní levicovou iniciativou, která se volebního klání neúčastní. Podporuje však vybrané platformy a působení Evropská levice. EL (European Left) je evropská organizace sdružující levicové strany. Deklaruje jak odpor ke kapitalismu, tak i ke stalinismu. Strana odmítá nedemokratické praktiky a zločiny proti lidskosti, které byly a jsou v absolutním rozporu se socialistickými a komunistickými ideály.

KSDS je iniciativa, jejíž snahou je sjednotit lidi dobré vůle a zahájit společenské a politické změny vedoucí ke svobodě, sociální spravedlnosti, skutečnému humanismu a stabilnímu míru mezi národy. Nadešel čas vzít si svá práva zpět. Využijme všech zákonných prostředků demokratické země střední Evropy i všech ustanovení našich nejvyšších právních norem k dosažení nápravy. Plně souhlasíme se zněním Listiny práv a svobod, která nám zejména říká:

 • Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
 • Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení
 • Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu
 • Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.
 • Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny
 • Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky
 • Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek
 • Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon
 • Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči
 • Každý má právo na vzdělání. Občané mají právo na bezplatné vzdělání.
 • Každý má právo na příznivé životní prostředí.

Přestože jsme občanskou iniciativou a ve volbách podporujeme registrované strany a hnutí, jsou jisté cíle, které chceme doporučit a nebo vnést přinejmenším do diskuze. Chceme mimo jiné prosadit:

 • zájmy občanů a požadovat od městské i státní správy vstřícná řešení
 • dodržování platné legislativy při zadávání veřejných zakázek
 • místní referenda – především v souvislosti s návrhy územních plánů
 • stabilní rozvoj všech obcí a městských částí
 • bezpečnost obecních komunikací – nová řešení křižovatek a výjezdů
 • přeměnu současného parkování na funkční službu občanům
 • stanovení bytového fondu v majetku měst pro sociálně slabší občany
 • výstavbu levných, standardně vybavených nájemních bytů v majetku státu a obcí
 • možnosti výstavby svépomocí z prostředků měst a obcí
 • vyčlenění a bezplatné přidělování pozemků pro výstavbu domů v obcích
 • obce a města zeleně – zákaz staveb v městských parcích
 • vyčištění vodních toků a celkové zkvalitnění očisty měst a obcí
 • důsledné postihy za nepovolené skládky odpadu
 • kroky vedoucí ke snížení kriminality a vandalství
 • zajištění kvalitní a mnohem účinnější protidrogové prevence
 • větší zabezpečení škol a mateřských škol před vniknutím cizích osob
 • zabezpečení dětských hřišť – jejich pravidelnou údržbu a kontrolu
 • nekompromisní potírání všech projevů rasismu, diskriminace a xenofobie
 • vyšší efektivitu činnosti Městské a Obecní policie
 • využití strážníků na okrskové pochůzky a pěší kontroly objektů
 • program tísňového volání pro seniory v rámci celé republiky
 • nepřetržitou pohotovostní lékárenskou a lékařskou službu
 • komplexnost a provázanost zdravotní péče pro obyvatele
 • strukturu místní dopravy pro seniory a občany s omezenou mobilitou
 • vznik odboru poradenství pro nezaměstnané, insolventní a zadlužené
 • vznik nových a perspektivních pracovních příležitostí
 • další možnosti nabídky produktů zemědělců na farmářských trzích
 • rozvoj komerčních zón – ne však na úkor kvality bydlení

Tím výčet nekončí. Kolektivní správa demokratické společnosti uvádí následující sled aktivit. Otevřeně prohlašujeme, že prvotní opatření, návrhy a politický tlak budeme vytvářet důsledně. Preferujeme:

 • zásadní dodržování programového prohlášení na základě kterého lidé volili
 • změnu zákonů ovlivňujících výkon exekučních řízení a omezení pravomocí exekutorů
 • okamžité zahájení funkce Sněmu ekonomů a kontrolních mechanizmů vlády
 • start celostátního hloubkového auditu veřejných financí včetně veřejných zakázek
 • otevření komunikačních a diskuzních center na jednotlivých ministerstvech
 • transparentní prověření důchodové reformy a všech pilířů důchodového systému
 • vybudování obchodní sítě domácích produktů a služeb se zvýšenou kontrolou kvality
 • přepracování návrhu, dokončení a schválení zákona o obecném referendu
 • maximální podporu obchodních a výrobních družstev
 • citlivé zdanění podnikatelských subjektů dle výkonu, výzkumu, rozvoje a investic
 • státní investiční záměry ve prospěch zaměstnanosti, konkurence a exportu
 • postupné zvyšování minimální mzdy na hladinu průměrné mzdy v České Republice
 • omezení výplaty sociálních dávek a podpor lidem, kteří prokazatelně pracovat odmítají
 • zavedení solidárního pojistného fondu se státní kontrolou s širokospektrálním využitím
 • zavedení postihů za vykořisťování a lichvu a zneužívání důvěry i uvedení spotřebitele v omyl
 • masivní rozvoj dobíjecích stanic a zázemí pro elektromobily a majitele hybridních vozidel
 • nekompromisní postoj k jednání, které ohrožuje životní prostředí a přírodní zdroje
 • zahájení debaty o sloučení Policie ČR s Obecní policií
 • zrušení všech poslaneckých výhod a imunity. Zrušení levné dopravy a dotované stravy
 • pravidelný vysílací čas ministrů a vlády – diskuze s občany ve studiu veřejnoprávní televize
 • úpravu mzdové hladiny managementu ve státních podnicích a státní správě
 • zveřejnění statistik všech oblastí obchodu, průmyslu, školství, zdravotnictví, atd
 • veřejný dialog s církvemi o všeobecně prospěšném využití jejich aktivit
 • přijetí nových projektů na efektivní využití železnice a regulaci kamionové dopravy
 • vytvoření skupiny odborníků se zodpovědností za učiněná doporučení v rámci ministerstev
 • prověření státního rozpočtu a rozpočtu měst a obcí včetně mzdových výdajů v rámci auditu
 • oznámení a rozvoj přátelských vztahů se všemi národy na Zemi
 • přímou demokracii v níž je navrhovatelem změn lid a aplikátorem demokraticky zvolená vláda

Stále to není vše. Soubor zájmů a aktivit neustále rozšiřujeme. KSDS chce pomoci vytvořit novou společnost na základě zdravého rozumu, proekologických principů s využitím obnovitelných zdrojů a výsledků výzkumu i moderních technologií. Společnost postavenou na základě práv a rovnosti mezi lidmi. Kolektivní správa demokratické společnosti je rozhodně pro globální změny ekonomických a sociálních systémů opírajíc se o poznatky nejen posledních dvou století existence tzv. vyspělé lidské civilizace a zkušenosti s bezprávím totalitních režimů. Za nejdůležitější normu považujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů (OSN).

 • požadujeme, aby zmíněný dokument nebyl jen souborem doporučení
 • zejména článek 25 deklarace lidských práv považujeme za globální nutnost
 • lidské právo mělo by se stát povinností při plnění úkolů jednotlivých vlád
 • vyžadování lidských práv nesmí způsobit ještě horší následek v podobě válek a konfliktů
 • všechna lidská práva musí být dodržována zejména těmi, kteří se jich domáhají
 • chceme zahájit rozpravu o doplnění práva na zemi, půdu i zdroje

Ano, jsme komunisté. Jsme lidé, kteří si přejí vznik nového uspořádání světa. Chtěli bychom žít v beztřídním společenství. Všichni jsme si rovni a proto odmítáme dělení lidí do skupin, kast, tříd. Všichni lidé měli by mít stejné podmínky pro život, jestliže pracují a podílejí se na obecném rozvoji komunity. Ctíme právo vlastnické. Každý má právo vlastnit majetek. Případné vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné pouze ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Tedy plně v souladu se současnou legislativou. Dobrovolný a svobodný majetkový podíl vlastníků je základem kolektivní správy demokratické společnosti. Idea hospodářství je tak založena na kombinaci několika forem vlastnictví, tedy na správě majetku státního, obecného, družstevního a soukromého. Kolektivní správa je možná pouze na základě demokratických principů a nesmí být nástrojem politické moci.

Ne, nejsme komunisté, kteří si přejí návrat diktatury a souhlasíme s tím, že i přes všechny úspěchy Československa v mnoha oblastech výstavby, vědy i pokroku ve věcech sociálních byl režim vlády KSČ let 1948 – 1989 režimem zločinným a zavrženíhodným. Totalitu nelze tolerovat v žádné podobě. Skutečný komunismus má svou filosofickou podstatou naopak humánní tendence a integrací demokracie může a musí dosáhnout praktického uplatnění v životě každého člověka. Taková je naše vize. Cílem kolektivní správy demokratické společnosti je globální společenství, které je schopno nejen lidská práva deklarovat, ale i vyžadovat povinnost všech světových vlád a institucí tato práva plnit. Nejde totiž jen o to, aby lidé měli svá práva. Je nutné dosáhnout takového stavu, kdy všichni lidé budou mít i reálnou možnost se těchto práv domoci!

Sdílení: