Strom života

Současný režim a jeho přisluhovači lidem tvrdí, že vláda teroru, která povstala v “komunistických” státech, byla nevyhnutelným důsledkem komunistické filosofie, jež je z podstaty nemravná a nenávistná. Je to lež. Účelová, propagandistická a pro mnohé velmi líbivá lež. Výmysl, který je formulován do učebnicové podoby. Ano, komunistické strany v minulosti tvořily sílu, kterou neváhali jejich představitelé použít a zneužít, což odsuzujeme stejně jako zbytek světa! Jenomže ani komunistické strany se nedržely základních tezí a hlavně je třeba vzít v potaz, že existují různé levicové směry. I komunismus má několik odnoží dle toho, jak je chápán a předkládán politickou mocí. Každý levicový projekt si navždy musí zachovat lidskost. Základní, řekněme Platónova idea je přece zcela v souladu s požadavky moderního chápání dobra a přátelství. Jde přece o zachování života na planetě Zemi! Klidně bychom mohli do znaku hnutí “zasadit” samotný Strom Života, jako symbol rozkvětu s pevnými kořeny a jistou budoucností. Nebojme se slova komunismus. Jde o název systému, kterého může být dosaženo různými způsoby. Kolektivní správa demokratické společnosti chce jít zásadně cestou bez násilí, cestou humanismu, cestou pokroku v mezích svobody a lidských práv. Z toho vyplývá: Demokracie a socialistický směr mohou koexistovat v souladu se zásadami Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů: “U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve kterém lidé, zbavení strachu a nouze, se budou těšit svobodě projevu a přesvědčení, bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu, že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá-li být člověk donucen uchylovat se, když vše ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku, že je nutné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi národy, že lid Spojených národů zdůraznil v Chartě znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a že se rozhodl podporovat sociální pokrok a vytvořit lepší životní podmínky ve větší svobodě, že členské státy převzaly závazek zajistit ve spolupráci s Organizací spojených národů všeobecné uznávání a zachovávání lidských práv a základních svobod, že stejné chápání těchto práv a svobod má nesmírný význam pro dokonalé splnění tohoto závazku.” Nemáte pocit, že jsou tyto zásady v rozporu s vnitřní i mezinárodní politikou vlád současných kapitalistických a tzv. liberálních států a unií?

Sdílení: