Systém

Jak si vlastně představit kolektivní správu demokratické společnosti? Jde o společenský a ekonomický systém, který ctí člověka a jeho demokratickou volbu. Pro běžného občana je rozdíl oproti současnému kapitalismu v tom, že již nemusí pracovat v podniku z nějž odplouvá většina financí někam do neznáma, ale odměna za práci odpovídá vynaloženému úsilí přičemž větší díl ze zisku připadá právě pracujícím a celé komunitě. Ve společnosti komunistické má každý právo pracovat a za svou práci obdrží odměnu, kterou si zaslouží a která danému jedinci umožní spokojeně a bez dluhů v klidu žít. Všichni zcela jistě chápou, že kapitalismus něčeho takového není schopen. Naopak existuje především díky precizními systému úvěrových vazeb. V komunismu je dluh nepřípustný. Zavedení státních podniků, družstevních i akciových společností, v nichž mají sami zaměstnanci svůj kapitál, otvírá cestu ke svobodě. Však ani soukromé podnikání za jistých podmínek zakázáno není – nebude-li docházet k vykořisťování zaměstnanců a okrádání celku. Vždyť komunisté netouží po absolutní moci – chtějí pouze změnit systém tak, aby si občané dané země nebo unie mohli vládnout sami přesně dle svých schopností a potřeb svých rodin, své obce, svého kraje a dalších územních celků s tím, že zisk dosažený lidskou prací bude využit opět jen a pouze ve prospěch občanů. Všech občanů žijících podle demokraticky zvolených zákonných norem. Projekt kolektivní správy demokratické společnosti zároveň odmítá dosáhnout změn násilím nebo podvodem. Chce stát za pravdou ve prospěch humanity a proekologických procesů. V našem zájmu je dále: Ukončení válek ve světě. Ukončení vykořisťování člověka člověkem. Ukončení likvidace přírody a planetárních ekosystémů. Ukončení nepřehledných dotačních programů. Je nutné – namísto šíleného zbrojení – směřovat finance efektivně ve prospěch vzdělávání a technologického pokroku. Daňový systém lze upravit ve prospěch občanské společnosti. Je potřebné obnovit dialog a diskuze o dalším směřování zahraniční, unijní i celosvětové politiky a ekonomiky, vše završené konkrétními výstupy, dohodami a spojenectvím míru, práce a solidarity. Již nejde jen o něčí prospěch a politické fráze. Jde o přežití lidstva, a to bez nadsázky. Komunismus ve své čisté podstatě musí zůstat humánní, demokratickou, svobodnou a mírotvornou myšlenkou popírající násilí a zášť! Jestliže toto tvrzení někomu připadá v rozporu s obdobím vlády KSČ v minulém století, pak vězte, že systém který lidé v těch dobách poznali, rozhodně nebyl komunismem, jak se mylně a nepřesně učí naše děti a jak nás informují média poddaná současnému režimu. Nový systém nesmí být diktaturou, nebo nacionalistickou odnoží! Pojmy a jejich přesné vyjádření, popis a použití, to je velice důležitá kapitola informovanosti a vzdělávání. Moderní komunismus je systém, který požaduje zachování komunitních forem vlastnictví a rovnost mezi lidmi, kteří již dále nebudou řazeni do kast a společenských tříd dle příjmů a majetku a to plně v souladu s Deklarací lidských práv Organizace spojených národů. Moderní komunismus odmítá násilí, války i jiné požadavky přežitých dogmat. Sám požaduje být civilizovaný, humánní a demokratický a ve svobodné vůli občanů dostupný a volitelný nejen v České republice a Evropě, ale i globálně ve světě celém. Cílem skutečných komunistů je sounáležitost, rovnost, mír mezi všemi lidmi a zachování života na Zemi! Nikdo nechce násilí a bezhlavé vyvlastňování, lágry a špínu, zkrátka všechno to zlo, které provázelo první formu socialismu v minulém století. Uvědomme si navždy: Cesta ke komunismu, tedy beztřídní společnosti, v níž materialismus není prioritou člověka, musí vést skrze demokratické principy a úsilí. Musí to být cesta lemovaná svobodnou vůlí občanů. Proč by vlastně lidé měli přemýšlet o tomto systému a zvolit si ho? Protože na Zemi jsou omezené zdroje i prostor, a kapitalismus – má-li být úspěšný – prostor i zdroje potřebuje, by přežil a rozvíjel se. V momentě, kdy kapitalismus ztrácí sílu, moc a živné podhoubí (levnou pracovní sílu a dostupné zdroje), nastává krize, válka, nesnášenlivost a nebezpečí fašizace společnosti. Komunismus je v jádru humanizací nejen mezilidských a mezinárodních vztahů, ale také všech ostatních složek života a zároveň přiblížení se k přírodě díky udržitelnému rozvoji úzce vázanému na technologie. Nastal čas věcně a zároveň ostře odmítnout lži a spojování totality s vizí komunismu. Marxismus není dogma, pouze věda a zdroj vybraných myšlenek. Komunistické hnutí bude odpůrci napadáno a haněno – jenomže cíl, kterým je spravedlivá lidská komunita, nikdy z našich srdcí nikdo nevyrve! Stačí se držet pravdy. Lidé nakonec prohlédnou tu štvanici – otevřou oči. Už není možné nečinně přihlížet utrpení lidí, zmaru, všeobecnému stresu a marnosti bytí. Všichni lidé potřebují vědět, kam se svět otočí, jaká bude realita budoucnosti. V jakém světě nakonec budou žít naše děti. Nikdo netouží po tom, aby nastupující generace poznali válku, hlad a neustálý strach o vlastní existenci. Jedinou možností jak dosáhnout pozitivních předpokladů je úplná změna společenských poměrů. Demokratický komunismus je tím nejlepším řešením.

Sdílení: