Varovné signály

Metodou rozvoje kapitalismu je mimo jiné i to, vštěpit (nejčastěji reklamou) do lidí pocit, že chtějí takové zboží a služby a hodnoty, které vůbec nepotřebují a kdyby tyto věci neexistovaly, nestalo by se vlastně vůbec nic. Vůbec nic! Nebo ano? Bylo by vyčerpáno méně zdrojů a vyprodukováno méně odpadu? To je téma k rozsáhlejší studii. Každopádně je motorem kapitalismu zisk. Je jedno, že ze mzdy se dělníkům těžce žije, je úplně lhostejné velké skupině podnikatelů, že jejich působení likviduje přírodu. Je prakticky nežádoucí jakkoliv poukazovat na kvantum výrobků, které nemají jiný smysl, než je pouhá změna tvaru, občas k horšímu. Proč se opouští odbouratelné materiály a co jen jde, je vyrobeno z plastu? Už zodpovězení této otázky je vlastní odpovědí na všechno. Plast je levný. Levný je teď a generuje velký zisk. Fakt, že ekologickou zátěž budou splácet všichni lidé na Zemi, i ti nejchudší, ten už politiky tolik nezajímá. V podstatě se tak jmění elitních skupin bohatých navyšuje jen díky tomu, že se na růstu onoho bohatství podílí celá společnost. To je třeba pochopit správně. Jde o neviditelné páky ekonomiky. Navíc pouze vybrané. Je jich mnohem více. Dotacemi počínaje a kurzarbeitem konče. Vždyť jakákoliv finanční pomoc státu ve prospěch soukromého sektoru měla by být vyvážena ziskem podílu na majetku privátním a to ve stejné hodnotě. Jde o peníze všech. To jen tak na okraj. Krize tržního hospodářství ve svých důsledcích překračují únosnou mez. Vše je kryto úvěry. Zadlužené jsou celé kontinenty. Nejvíce peněz se přelévá do kapes jednotlivců a občané nejvíce postižených zemí dál chudnou. Přesto “spodina” dál chodí do práce, a dál kupuje výrobky předražené reklamou. Vše je provázáno tak dokonale, že všem uniká podstata začarovaného kruhu. Ta největší část hodnoty lidské práce končí v rukou těch, jejichž přínos pro lidstvo je minimální. Kolektivní správa demokratické společnosti je v tuto chvíli pouhým snem. Je žádoucí skutečná přeměna civilizace v naprosto odlišné společenství rozumných bytostí, které si jsou vědomy sounáležitosti a vazeb sobě navzájem v omezeném prostoru. Země je schopna lidstvo nést mrazivým vesmírem ještě miliardy let, ale za předpokladu, že ji budeme chránit, a za podmínek, které v kapitalismu nejsme schopni dodržet. Neustálá produkce nadpotřeby v zájmu zisku a výchova dalších generací přesvědčených o smysluplné honbě za bohatstvím, to vše nás spolehlivě přibližuje k bodu, kterým bude zahájen nevratný proces likvidace nejen lidstva jako druhu, ale života na této planetě vůbec. Naše idea má za cíl vytvořit společenství lidí žijících v harmonii s přírodou, v míru a v zájmu pokroku všech bez výjimky v naprostém souladu s deklarací práv a svobod. Vždyť každý má právo na důstojný život. Každý kdo pracuje a žije slušným životem. Tento základní faktor v současném zřízení politických a ekonomických hodnot prozatím v žádné zemi není a nemůže být naplněn. Pojďme to společně změnit. Často rádoby myslitelé píší a tvrdí, že levicové myšlenky jsou neuskutečnitelné, protože nepočítají s lidskou materialistickou podstatou. Vysvětlení však existuje. Dokonce s částečným souhlasem. Ano – nový systém je a bude nerealizovatelný, dokud lidé budou chtít pouze hromadit majetek pro sebe, dokud bude pro společnost měřítkem hodnot materiál a zboží, nemovitosti a výše bankovních kont. Jestliže většina pochopí, že mamon vede pouze k likvidaci nejchudších skupin obyvatelstva a k destabilizaci planetárních systémů pro nadprodukci a znečištění, jakmile většina pochopí, že pouze rovnoměrně rozložené bohatství lidstva zajistí dlouhodobé přežití civilizace a rozvoj, pak lze hovořit o skutečné evoluci. Chce-li někdo polemizovat o třídním boji a opírat jeho funkce o téměř 200 let starý dokument, pak je nanejvýš vhodné připomenout, že právě dnes probíhá třídní boj ve své nejhorší podobě! Kapitalismus vytváří pracující chudobu, likviduje zadlužené a další miliony lidí žene do spárů dluhů. Změn lze dosáhnout. Je nutné vše říkat nahlas, lidem otevřít oči, vyvrátit lživá tvrzení, podnítit společnost k úvahám a představit jasný a pochopitelný program včetně projektu přeměny, představit negativa, pozitiva a hlavně vůli celou změnu realizovat jen a pouze s demokratickou podporou většiny obyvatelstva. Jen odvahu, přátelé – i klacek hozený pod nohy se dá přece překročit. Lidé jsou schopni žít v prostředí, kde jsou zajištěny základní podmínky – práce, bydlení, vzdělání, zdravotnictví, svoboda a mír – obzvláště, pokud tyto podmínky pro život budou mít všichni bez rozdílu a nikdo nebude zatěžovat systém úpadkem, nebo naopak nepřiměřenou kořistí. Bude-li kolektivní správa aplikována globálně, pak i migrace postrádá smysl. Zatím stále však žijeme v kapitalismu a ten je příčinou všeho neštěstí. Války a chudoba – to je současnost. Nadměrná zátěž, ždímání posledních sil pracujících v zájmu maximalizace zisku a trvalého růstu. Hrozba propouštění a ekonomický tlak. Lidé sevřeni v kleštích úvěrů (nejen) na bydlení se bojí o svou budoucnost, o svá práva vyplývající z Deklarace OSN. Tak i strach je motorem ekonomiky a celé kapitalistické společnosti, která si na počátku 21. století říká liberální demokracie. Takové společenství není zdravé, ani spravedlivé! KSDS ukazuje cestu ven. Cestu, která naprosto zásadním způsobem změní životy nás všech. Nechceme přitom nic víc než odhalení pravdy a spravedlnost. Chceme dosáhnout bodu, kdy nejen u nás, ale všude na světě bude mít každý takovou životní úroveň, která zajistí jeho zdraví, výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči. Nikoliv zadarmo, ale za vykonanou práci a činnost, která bude pro společnost přínosem. Odmítáme nadále podporovat systém plný stresu, zloby, bezpráví, násilí a manipulací. Proto nikdy nepůjdeme do žádné koalice a podpory stran a hnutí, které jen upevňují pozici kapitalismu. Závěrem je třeba upozornit na jeden varovný signál. Tím je snaha současné moci umlčet všechny pokusy a projekty, které mají za cíl jiný řád lidského společenství a skutečnou ochranu životního prostředí. Byť těchto cílů chtějí dosáhnout demokratickou cestou a jejichž podstatou je skutečná svoboda a změna ve prospěch kvality života všech lidí na Zemi.

Sdílení: